Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dominika Olaszek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą domidiaArt Dominika Olaszek z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 16 lok. 39, 01-005 Warszawa, NIP 7272310273, REGON 101373935, email d.olaszek@mama-wie.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.

Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz czas przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest umożliwienie przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego oraz udzielenie na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, która kontaktuje się z administratorem za pomocą formularza, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Cofnięcie zgody

Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym czasie w dowolny sposób umożliwiający administratorowi powzięcie informacji o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody uniemożliwia skontaktowanie się administratora z osobą, której dane dotyczą za pomocą formularza.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wymagany dla realizacji celu przetwarzania lub do czasu wyznaczonego przez obowiązujące przepisy prawa albo do czasu cofnięcia zgody.

Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne, potrzebne dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej), a także dane dotyczące numeru IP komputera, z którego za pomocą formularza wysyłane jest zapytanie, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające świadczące usługi prawne, windykacyjne, informatyczne, serwisowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej, agencje reklamowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu za pomocą formularza.

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

W myśl art. 13 ust. 2 pkt b RODO informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo żądania przeniesienia danych osobowych.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie służą do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani do profilowania.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

W myśl art. 13 ust. 2 pkt b RODO informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo żądania przeniesienia danych osobowych.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie służą do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani do profilowania.